Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM
Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »Schema de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE Click aici »
CE ESTE O SOCIETATE COOPERATIVA SI CUM PUTEM SA O ÎNFIINTAM
  1. Ce este societatea cooperativă

Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat , înfiinţat în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei .

Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice , după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege.

Activităţile desfăşurate de societăţile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare

Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.

Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative.

Capitalul social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale , a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100.000 lei .

Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social .

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative.

Aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Membrii cooperatori primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise .

Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al societăţii cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv, precum şi orice persoană juridică care participă la constituirea societăţilor cooperative de gradul 2.

Societăţile cooperative pot fi de gradul 1 sau 2.

Societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice şi înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005.

Societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăţi cooperative de gradul 1, în majoritate, şi alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea.

Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67% .

  1. Cum se înfiinţează o societate cooperativă

Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.

Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut , care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv .

Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de către toţi membrii fondatori.

Actul constitutiv al unei societăţi cooperative trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi :

a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică;

b) forma şi gradul societăţii cooperative;

c) denumirea societăţii cooperative, însoţită de menţiunea "societate cooperativă" şi, dacă este cazul, emblema;

d) sediul societăţii cooperative;

e) obiectul de activitate al societăţii cooperative, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;

f) capitalul social subscris şi vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării;

g) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său;

h) durata societăţii cooperative;

i) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice;

j) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia cenzorilor;

k) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru cooperator;

l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori;

m) modul de convocare a adunării generale a membrilor cooperatori, atribuţiile acesteia şi condiţiile de valabilitate a hotărârilor sale;

n) sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea cooperativă, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

o) modul de înstrăinare sau transmitere a folosinţei clădirilor ori terenurilor aflate în patrimoniul societăţii cooperative;

p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii cooperative şi destinaţia activului net.

Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren .

Oricare dintre membrii fondatori , administratori sau persoanele împuternicite de aceştia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea cooperativă, în vederea obţinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat .

În cazul în care există aporturi în natură , judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii părţilor sociale acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.

Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului şi va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane. La cererea şi pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau parţiale de pe raport.

După verificarea îndeplinirii condiţiilor, judecătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

Societatea cooperativă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Societăţile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăţi comerciale constituite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale , republicată, ori în asociaţii familiale conform prevederilor legislaţiei privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.Vezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design