Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »START UP NATION Inscrie-te aici! »
CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2016
CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2016

Carta Albă a IMM-urilor din România 2016, cea de-a XIV-a ediţie, rămâne publicaţia de referinţă a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, o radiografie a mediului de afaceri naţional, publicaţie care evidenţiază cantitativ şi calitativ situaţia, tendinţele, percepţia mediului de afaceri şi constituie baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcţii de susţinere şi dezvoltare ale mediului de Afaceri românesc.

Grupurile ţintă cărora le este destinat raportul de cercetare încorporat în Carta Albă a IMM-urilor 2016 sunt:

 • întreprinzătorii şi managerii din IMM-uri, care pot utiliza numeroasele informaţii privind mediul intreprenorial şi bunele practici manageriale, în vederea creşterii funcţionalităţii şi performanţelor firmelor în care lucrează;
 • organismele administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniul economic;
 • organizaţiile de IMM-uri, celelalte organizaţii patronale şi sindicale naţionale, de ramură şi locale ş.a.;
 • liderii politici la nivel naţional, regional şi local, interesaţi în realizarea unui mediu de afaceri favorizant agenţilor economici;
 • mass-media naţională, regională şi judeţeană care abordează problematica economico-socială;
 • organizaţiile şi organismele internaţionale interesate de starea şi evoluţia mediului de afaceri din România, de evoluţia performanţelor IMMurilor şi ale economiei României.

 

The White Charter of the SMEs from România 2016, the XIV-th edition, remain the reference publication of the National Council of SMEs from România, a radiograph of the national environment, publication which highlights the quantitative and qualitative situation, trends, business perception and is a basis for policy proposals on future directions of support and development of the Romanian business environment.

The target groups, whom it is dedicated research report incorporated the White Paper of SMEs in 2016, are:

 • the entrepreneurs and SMEs’ managers, who may use the multiple information on the entrepreneurial environment and the good managerial practices, in order to increase the functionality and performances of the companies where they work;
 • the central and local administration bodies, with attributions in the economic field;
 • the SMEs organizations, the other national, branch and local employers’ organizations and trade unions;
 • the political leaders at national and local level, interested in the achievement of a business environment favorable to the economic agents;
 • the national, regional and county level media, approaching economical - social issues;
 • the international organizations and bodies concerned of the status and evolution of Romanian business environment and of the evolution of SMEs’ performances. 


Vezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design